M-series
Konecranes

Konecranes v ?eské republice

Konecranes je p?ední skupina spole?ností z odvětví zdvihacích za?ízení, která nabízí kompletní ?adu vyspělych produkt? a slu?eb pro celou ?adu pr?myslovych obor? na celém světě. Bez ohledu na to, co pot?ebujete zdvihat, vám skupina Konecranes dodá zdvihací techniku prvot?ídní kvality, která p?ispěje ke zvy?ení bezpe?nosti, produktivity a hodnoty Va?í spole?nosti.

V??eské republice je zna?ka Konecranes zastoupena spole?ností Konecranes and Demag s.r.o. se sídlem ve Slaném (okres Kladno). Do portfolia Konecranes and Demag s.r.o. pat?í:?mostové je?áby, sloupové je?áby, lehké je?ábové stavebnice, elektrické lanové kladkostroje, elektrické ?etězové kladkostroje, pohony, kola, ocelové konstrukce a dále komplexní poradenské a servisní slu?by s?perfektním zázemím a sítí servisních st?edisek po celé republice. Operujeme vyrobním závodem, ktery vyrábí v?rámci skupiny Konecranes zdvihací techniku pro cely svět.

Youtube

Doporu?ená videa

Nejnověj?í zprávy a informace o spole?nosti Konecranes

Získejte zajímavé informace z oboru

Objevujte nová videa, ?lánky od odborník? spole?nosti Konecranes, produktové bro?ury, infografiky, p?íběhy zákazník? a ostatní zajímavé dokumenty.

Pr?myslové je?áby

WD Steelworks tě?í z benefit? nové je?ábové ?ady Konecranes S

S novymi funkcemi jako jsou revolu?ní uspo?ádání lanového bubnu a systému navíjení, unikátní syntetické lano ?i inteligentní funkce jako Follow Me, získala spole?nost WD Steelworks je?áb, ktery je velmi p?esny a zaji??uje vysoce kvalitní vysledek práce.